Microsoft Developing Sql Data Models (M20768)

Sağlayıcı:Microsoft
Kategori:Database
Eğitim Adı:Microsoft SQL Server Veritabanı
Geliştirme Eğitimi
Eğitim Süresi:3 gün

Eğitim Hakkında

Bu eğitim SQL Server Denali’yi tanıtmakta, mantıksal tablo tasarımı, dizinleme ve dizin planlarını açıklamaktadır. Ayrıca, parametreler ve fonksiyonlarla birlikte görünümler ve saklı yordamlar dahil veritabanı nesnelerinin oluşturulmasına odaklanmaktadır. İşlemler, aynı anda kullanım, hata işleme, harekete geçiriciler ve SQL CLR gibi diğer ortak yordam kodlama hususları da kapsam dahilindedir.

Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

 • Tüm SQL Server platform ve ana araçlarını tanıma. Tüm basımlar, sürümler, temel network dinleyicileri ve hizmet kavramları ve hizmet hesapları kapsanmaktadır.
 • Tablolar tasarımlarken kullanılacak uygun veri tiplerini belirleme, veri tipleri arasında veri dönüştürme ve alias veri tipleri oluşturma
 • SQL Server tabloları ile ilgili doğru tasarım uygulamalarından haberdar olma ve T-SQL kullanarak tablolar yaratabilme. (Not: Bölüntülenmiş tablolar kapsam dahilinde değildir).
 • PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK ve UNIQUE sınırlamalar uygulama, kademelendirilen FOREIGN KEY sınırlamaları soruşturma
 • Uygun tek sütun ve kompozit dizinler stratejilerini belirleme
 • Kümelenmiş dizinlerle heapler ve tablolar oluşturma. Ayrıca bir tablonun tasarımını göz önünde bulundurma ve uygun bir yapı önerme
 • Uygulama/yürütme planlarından ortak öğelerin detaylarını okuma ve yorumlama
 • Etkili kümelenmemiş dizinler tasarımlama
 • Görünümler tasarımlama ve uygulama
 • Saklı yordamlar tasarımlama ve uygulama
 • Tablo tipleri, tablo değerli parametrelerle çalışma ve veri ambarlarını güncelleyen saklı yordamlar oluşturmak için MERGE ifadesi kullanma
 • Hem skalar hem tablo değerli fonksiyonları tasarımlama ve uygulama (Ayrıca performans sorunlarına yol açabilecekleri yerleri açıklama)
 • Bir deadlock durumunun temel soruşturmasını gerçekleştirme ve işlem izolasyon seviyelerinin, uygulama aynı anda kullanımını nasıl etkilediğini öğrenme
 • Hem geleneksel T-SQL hata işleme kodu hem de yapısal özel durum işlemeyi kullanma
 • DML harekete geçiricileri tasarımlama ve uygulama
 • SQL CLR entegrasyonu için uygun kullanımları öğrenme ve SQL Server dahilinde mevcut bir .NET assembly uygulama
 • XML veri ve şemalarını SQL Server’da depolama
 • SQL Server’da XML veriler üzerine temel sorgular gerçekleştirme
 • GEOGRAPHY ve GEOMETRY veri tipleri ile çalışma
 • Tam metin dizin uygulama ve sorgulama

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

Eğitim ana hedef kitlesi bir veritabanı yürütümü için SQL Server Denali ürün özellikleri ve teknolojileri konusunda beceriler kazanmak isteyen IT profesyonelleridir.

Eğitim İçeriği

1. Database Development Introduction

 • SQL Server Platform
 • SQL Server Tools
 • Configure SQL Server Services

2. Design and Implement Tables

 • Design Tables
 • Work with Schemas
 • Create and Alter Tables
 • Partition and Compress Data

3. Ensure Data Integrity through Constraints

 • Data Integrity Enforcement
 • Implement Domain Integrity
 • Implement Entity and Referential Integrity

4. Introduction to Indexing

 • Core Indexing Concepts
 • Single Column and Composite Indexes
 • SQL Server Table Structures and Clustered Indexes

5. Design Optimized Index Strategies

 • Execution Plan Concepts and Elements
 • INCLUDE Clause, Padding, Hints, and Statistics
 • Design Effective Non-Clustered Indexes
 • Performance Monitoring and the Database Engine Tuning Advisor

6. Columnstore Indexes

 • Clustered and Non-Clustered Columnstore Indexes

7. Design and Implement Views

 • Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views

8. Design and Implement Stored Procedures

 • Stored Procedures
 • Implement Parameterized Stored Procedures
 • Control the Execution Context

9. Design and Implement User-Defined Functions

 • Functions
 • Design and Implement Scalar Functions and Table-Valued Functions
 • Considerations for Implementing Functions
 • Alternatives to Functions

10. Respond to Data Manipulation via Triggers

 • Design and Implement DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

11. In-Memory Tables

 • Memory-Optimized Tables
 • Native Stored Procedures

12. Implement Managed Code in SQL Server 2014

 • SQL CLR Integration and Implementation
 • Import and Configure Assemblies
 • Implement Objects created within .NET Assemblies

13. Store and Query XML Data in SQL Server

 • XML and XML Schemas
 • Store XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implement the XML Data Type within SQL Server
 • Use the T-SQL for XML Statement
 • XQuery Language
 • Shred XML to a Relational Form

14. SQL Server 2014 Spatial Data

 • Spatial Data Introduction
 • SQL Server Spatial Data Types
 • Spatial Data in Applications